Slovenská entomologická spoločnosť

Slovenská entomologická spoločnosť je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti entomológie a iných príbuzných disciplín. Samostatne pôsobí od roku 1968, keď sa odčlenila od Československej entomologickej spoločnosti pri ČSAV.

Jej členskú základňu tvoria odborníci pracujúci na univerzitách, vo výskumných ústavoch a na ďalších špecializovaných pracoviskách, ako aj množstvo nadšených neprofesionálov, ktorých práca a výborné znalosti sú významným prínosom k štúdiu a výskumu hmyzu na Slovensku i v iných oblastiach sveta. Spoločnosť zahŕňa aj odborníkov zo zahraničia a má i kolektívnych členov (z múzeí a škôl).

Poslaním spoločnosti je rozširovať poznatky o hmyze a tým prispievať k rozvoju entomológie na Slovensku. K jej aktivitám patrí napríklad organizovanie rôznych vedeckých konferencií a prednášok. Veľmi atraktívne sú Entomologické dni, ktoré každoročne organizuje v prírode. Spoločnosť umožňuje aj publikačnú činnosť vydávaním časopisu Entomofauna carpathica a zborníkov z konferencií a sympózií. Spolupracuje s vedeckými spoločnosťami podobného zamerania v zahraničí, viacerými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied. Má bohatú históriu výskumnej činnosti a jej členovia sú zapojení do mnohých národných a medzinárodných výskumných projektov. Spolupracuje aj s inštitúciami životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR pri skúmaní druhového bohatstva hmyzu, jeho rozmanitosti a stavu zachovanosti prírody na Slovensku.

Entomologické dni
2013
(???)
 

Stanovy SES
 

Arachnologické dni
2013

(???)

Fotografie
Laca Rollera
z Entomologických dní 2007
na Zemplínskej Šírave

Venujte 2 % SES
V roku 2013 je znovu možnosť venovať 2 % z daní pre SES

 

Fotografie, ktorými sú tieto stránky ilustrované a doplnené, ochotne poskytol a graficky spríjemnil kolega Milan Štrba.
© 2005 Jozef Čarnogurský